cropped-expo-FAVICON.png

Πολιτική Δεδομένων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Στην E. ΜΟΡΦΙΡΗ Ε.Π.Ε. σεβόμαστε τα προσωπικά δεδομένα κάθε επισκέπτη. Η E. ΜΟΡΦΙΡΗ Ε.Π.Ε. καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να είναι εναρμονισμένη με την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανονισμούς που σχετίζονται με την προστασία προσωπικών δεδομένων. Η παρούσα πολιτική θέτει τις βασικές αρχές υπό τις οποίες η εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα. Για τον λόγο αυτό κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, δεσμεύεστε ότι έχετε διαβάσει προσεκτικά το παρόν κείμενο, το οποίο θα ονομάσουμε για συντομία «Πολιτική δεδομένων», και ότι έχετε συμφωνήσει με αυτό. Σε κάποιες περιπτώσεις θα σας προτρέπουμε να συμφωνήσετε με την «Πολιτική δεδομένων» σε σημεία ενδιαφέροντος όπως είναι τα σημεία συλλογής προσωπικών δεδομένων. Παρακάτω θα σας εξηγήσουμε με σαφήνεια τα σημεία, τις διαδικασίες και τον σκοπό συλλογής των προσωπικών σας δεδομένων, πώς τα επεξεργαζόμαστε, πώς τα προστατεύουμε και ποια είναι τα δικαιώματά σας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η εταιρεία μας είναι η E. ΜΟΡΦΙΡΗ Ε.Π.Ε., με έδρα την Αθήνα, Πανιωνίας 18, Γλυφάδα, Τ.Κ. 165 61, e-mail: info@rmi.gr, τηλ. 210-9610135, website www.rmi.gr.

ΠΟΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ – ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ

Η εταιρεία μας συλλέγει τα κάτωθι προσωπικά δεδομένα σας: Ονοματεπώνυμο, E-mail, Τηλέφωνο (κινητό/σταθερό), Επάγγελμα.
Η λήψη των προσωπικών σας δεδομένων πραγματοποιείται αφού προηγουμένως έχετε εγγράφως συναινέσει για αυτό.

Τα σημεία στα οποία γίνεται η συλλογή των δεδομένων σας είναι:
 • Κατά την εγγραφή σας για τη χρήση των υπηρεσιών μας είτε ως εκθέτης είτε ως επισκέπτης.
 • Κατά την εγγραφή σας για τη λήψη των ενημερωτικών μας e-mail.
 • Κατά την επικοινωνία σας για λήψη πληροφοριών.
Η εταιρεία μας επεξεργάζεται τα ως άνω προσωπικά δεδομένα σας για τους εξής σκοπούς:
 • Παροχή σε εσάς των υπηρεσιών που διατίθενται από την εταιρεία μας και μέσω αυτής (π.χ. συμμετοχή σε εκθέσεις, λήψη πρόσκλησης εισόδου).
 • Συμμόρφωση σε νομικής/φορολογικής φύσης υποχρέωσή μας. Για παράδειγμα, η έκδοση παραστατικών παροχής υπηρεσιών όπως αυτή επιβάλλεται από την φορολογική νομοθεσία της χώρας μας.
 • Ενημέρωση, κατόπιν προηγούμενης συγκατάθεσής σας, συγκατάθεση (βάσει των προϋποθέσεων που ορίζει ο νόμος), σχετικά με τις υπηρεσίες μας, τα νέα μας, θέματα ποικίλου ενδιαφέροντος και αποστολή υλικού για προωθητικούς και διαφημιστικούς σκοπούς.
ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ

Η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών. Περιορίζουμε την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σε εκείνους μόνο τους εργαζόμενους που χρειάζεται να γνωρίζουν τα δεδομένα αυτά, προκειμένου να παρέχουν υπηρεσίες σε εσάς. Ενδέχεται, επίσης, η επεξεργασία τους να γίνει από τρίτους όπως θα περιγράψουμε αναλυτικά ακολούθως.

ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΟΙΡΑΣΤΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

Κάθε φορά που η Εταιρεία χρησιμοποιεί ή συνεργάζεται με κάποιο τρίτο μέρος, το οποίο επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο όνομα και για λογαριασμό της, η E. ΜΟΡΦΙΡΗ Ε.Π.Ε. θα πρέπει να διασφαλίζει ότι ο εκτελών την επεξεργασία θα παρέχει επαρκή μέτρα, κατάλληλα να αντιμετωπίσουν και να αποτρέψουν τους σχετιζόμενους με τη γνωστοποίηση κινδύνους. Η E. ΜΟΡΦΙΡΗ Ε.Π.Ε. θα πρέπει να ζητά και να λαμβάνει τη συμβατική δέσμευση του τρίτου μέρους ότι θα παρέχει το ίδιο επίπεδο προστασίας των δεδομένων που του γνωστοποιούνται. Το τρίτο μέρος επιτρέπεται να χρησιμοποιεί τα δεδομένα μόνο για τον σκοπό της εκπλήρωσης των συμβατικών δεσμεύσεων της προς την εταιρεία ή σύμφωνα με τις οδηγίες που του δίνει η εταιρεία και όχι για άλλους σκοπούς.

Η εταιρεία μας ενδέχεται να διαβιβάσει προσωπικά σας δεδομένα προς τις κάτωθι κατηγορίες τρίτων προσώπων:
 • Προς τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία συνεργαζόμαστε προκειμένου να καθίσταται εφικτή η υλοποίηση των επιθυμιών ή/και παραγγελιών σας προς την εταιρεία μας, υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν ότι τα προσωπικά σας στοιχεία δεν καθίστανται αντικείμενο παράνομης επεξεργασίας.
 • Προς τρίτες πλατφόρμες για τη μαζική αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (π.χ. Moosend).
 • Προς παρόχους πληρωμών, ως απαιτείται για την εκτέλεση των πληρωμών σας που πραγματοποιούνται μέσω του ψηφιακού μας καταστήματος.

Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία μας δε θα διαθέσει προς πώληση ούτε θα διαβιβάσει προσωπικά στοιχεία σας σε τρίτους, εκτός από τους ως άνω αναφερόμενους, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή του επισκέπτη/χρήστη, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου αυτό επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου, οπότε η διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων θα γίνεται προς τις αρμόδιες αρχές.

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Διατηρούμε τις πληροφορίες σας στη βάση μας για όσο διάστημα έχετε κάποια συναλλακτική σχέση με την εταιρεία μας καθώς και για το χρονικό διάστημα το οποίο απαιτείται για την εκτέλεση των υποχρεώσεων που τυχόν έχουμε αναλάβει έναντί σας βάσει μεταξύ μας συναφθείσας σύμβασης. Πέραν αυτού, η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας θα γίνεται και για όσο χρονικό διάστημα η επεξεργασία αυτή επιβάλλεται από το νόμο για το μετά τη λήξη της συναλλακτικής σχέσης χρόνο και για όσο χρόνο απαιτείται για την προστασία των εννόμων συμφερόντων της εταιρείας μας σχετικά με την έγερση ή αντίκρουση τυχόν νομικών αξιώσεων που θα μπορούσαν να απορρεύσουν από τη μεταξύ μας σχέση.

ΠΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

Η αποθήκευση των δεδομένων σας γίνεται σε ασφαλή υπολογιστικά περιβάλλοντα, λαμβάνοντας υπ’όψιν όλες τις σύγχρονες πρακτικές ασφαλείας.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η E. ΜΟΡΦΙΡΗ Ε.Π.Ε. αναλαμβάνει την ευθύνη να αποθηκεύσει, να διατηρήσει και να προστατεύσει τα προσωπικά σας δεδομένα με όλες τις νόμιμες διαδικασίες ασφαλείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 και του Ν. 3471/2006, ως ισχύουν αλλά και του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 καθώς και της οδηγίας 95/46/ΕΚ, περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η E. ΜΟΡΦΙΡΗ Ε.Π.Ε. εγγυάται επίσης τη συμμόρφωση των συνεργατών της για την ορθή χρήση των προσωπικών σας δεδομένων και δεσμεύεται να μην τα διατηρήσει ή επεξεργαστεί μετά το αίτημα διαγραφής τους εκτός εάν αυτό αντιτίθεται σε ισχύουσα νομοθεσία.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Τα δικαιώματά σας έναντι της εταιρείας μας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούμε και επεξεργαζόμενα είναι τα κάτωθι, σύμφωνα και με τις ειδικότερες προβλέψεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679:

 • Δικαίωμα πρόσβασης. Έχετε το δικαίωμα να ενημερώνεστε σχετικά με το εάν και ποια προσωπικά σας δεδομένα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας καθώς και για λοιπές πληροφορίες που αφορούν στην επεξεργασία τους.
 • Δικαίωμα διόρθωσης. Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση των προσωπικών δεδομένων σας, δηλαδή το δικαίωμα επικαιροποίησης των στοιχείων σας ή διόρθωσης ανακριβών στοιχείων.
 • Δικαίωμα εναντίωσης. Έχετε το δικαίωμα να προβάλλετε αντιρρήσεις κατά της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων όταν υπάρχει κάποιο σχετικό έννομο συμφέρον, συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματός σας να προβάλλετε αντιρρήσεις στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και στην επεξεργασία αυτών για σκοπούς εμπορικής προώθησης.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, δηλαδή την αναστολή της επεξεργασίας αυτής, εφόσον αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων σας ή έχετε αντιρρήσεις ως προς την επεξεργασία τους ή συντρέχει άλλος λόγος που προβλέπεται στην Ελληνική ή στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
 • Δικαίωμα διαγραφής. Έχετε το δικαίωμα στέλοντας σχετικό αίτημα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων τα οποία επεξεργαζόμαστε βάσει της συγκατάθεσής σας ή για την προστασία των εννόμων συμφερόντων μας. Στις λοιπές περιπτώσεις το δικαίωμά σας να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να ασκηθεί μόνο υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην Ελληνική και στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
 • Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης. Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων τα οποία επεξεργαζόμαστε βάσει της συγκατάθεσής σας αλλά και να αλλάξετε το βαθμό στον οποίο έχετε παράσχει αυτή τη συγκατάθεσή σας. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας μπορεί να γίνει ανά πάσα χρονική στιγμή, είτε αποστέλοντας σχετικό αίτημα για διαγραφή από τον κατάλογο παραληπτών επικοινωνίας marketing μέσω email, είτε ηλεκτρονικά ακολουθώντας τον σύνδεσμο/link «unsubscribe» και τις παρεχόμενες οδηγίες που ενσωματώνονται σε κάθε σχετική επικοινωνία (π.χ. newsletter). Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας η οποία έλαβε χώρα πριν την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.
 • Δικαίωμα ενημέρωσης / Δικαίωμα καταγγελίας. Έχετε δικαίωμα να μας ενημερώσετε για κάθε περιστατικό παραβίασης προσωπικών σας δεδομένων που υποπίπτει στην αντίληψή σας. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να παραπονεθείτε σχετικά με τον από μέρους μας χειρισμό των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στο email info@rmi.gr ή εγγράφως με ταχυδρομική αποστολή στη διεύθυνση Πανιωνίας 18, Γλυφάδα, Τ.Κ. 165 61. Ο κ. Κωνσταντίνος Μοσχονάς θα ασχοληθεί με την καταγγελία σας και θα επιχειρήσει σε συνεργασία μαζί σας να δώσει λύση στο πρόβλημά σας. Εάν και σε αυτή την περίπτωση θεωρείτε ότι δεν χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τον Νόμο, έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην αρμόδια αρχή, η οποία είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλέφωνο: +30 210 6475600, fax: +30 210 6475628, email: contact@dpa.gr), σε περίπτωση παράνομης επεξεργασίας των δεδομένων σας.

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας, στείλτε σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@rmi.gr.

«ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ» (LINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΑ SITES – ΧΡΗΣΗ COOKIES

Η εταιρεία μας περιλαμβάνει links («συνδέσμους») προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites) οι οποίοι δεν ελέγχονται από εμάς, αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η εταιρεία μας για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους οι φορείς αυτοί ακολουθούν.

Επίσης, η εταιρεία μας χρησιμοποιεί cookies (μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στη συσκευή σας κατά την πλοήγησή σας στο διαδίκτυο) για να υποστηρίξουμε την ιστοσελίδα μας, για να παρέχουμε τις διαδικτυακές υπηρεσίες μας και για να συλλέξουμε πληροφορίες. Τα cookies μας επιτρέπουν, μεταξύ άλλων, να αποθηκεύουμε τις προτιμήσεις και τις ρυθμίσεις σας, να παρέχουμε διαφημίσεις με βάση τα ενδιαφέροντά σας και να αναλύουμε πώς λειτουργούν η ιστοσελίδα και οι διαδικτυακές υπηρεσίες μας.

Στην περίπτωση που μέσω της ιστοσελίδας εισέλθετε σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων φορέων ή συνδέεστε με φορείς κοινωνικής δικτύωσης (twitter, facebook, youtube), ενδέχεται οι τρίτοι αυτοί διαδικτυακοί τόποι ή φορείς, να εγκαθιστούν cookies αμέσως μόλις πατήσετε το σχετικό σύνδεσμο, τα οποία δεν ελέγχει η εταιρεία μας και εφαρμόζεται ως προς αυτά η πολιτική cookies του φορέα που τα εγκαθιστά.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ – ΔΗΛΩΣΗ

Εάν είστε ανήλικοι κάτω των 18 ετών δεν επιτρέπεται να έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες της εταιρείας μας. Με τη συγκατάθεσή σας δηλώνετε ότι είστε άνω των 18 ετών. Εάν πιστεύετε ότι εκ παραδρομής η εταιρεία μας έχει συλλέξει προσωπικά δεδομένων ατόμων κάτω των 18 ετών, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε αμέσως μαζί μας, ώστε να ζητηθεί η σχετική γονική άδεια ή να διαγραφούν τα εν λόγω δεδομένα.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων σας από την εταιρεία μας υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν.2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως σήμερα ισχύει και όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και όπως τυχόν στο μέλλον τροποποιηθεί, συμπληρωθεί, αντικατασταθεί) καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας ευρωπαϊκής νομοθεσίας και κυρίως στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016.

Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα επικαιροποίησης των όρων της παρούσας πολιτικής κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και σε οποιονδήποτε χρόνο. Η τροποποιηθείσα πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων θα ισχύει ευθείς μόλις αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας μας και θα υπάρχει σχετική ένδειξη στην ιστοσελίδα μας περί αλλαγής της πολιτικής αυτής. Θα πρέπει να ελέγχετε τακτικά την ιστοσελίδα μας ώστε να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στην ισχύουσα κάθε φορά πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της εταιρείας μας. Εφόσον συνεχίσετε μετά την τροποποίηση να χρησιμοποιείτε τον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας μας και να λαμβάνετε τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της εταιρείας μας θεωρείται ότι αποδέχεστε την τροποποιημένη πολιτική. Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας πολιτικής ή με τους όρους της ενδεχόμενης τροποποίησής της θα πρέπει να παύσετε να χρησιμοποιείτε τον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας μας και να μην λαμβάνετε τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της εταιρείας μας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αν έχετε ερωτήσεις, σχόλια ή καταγγελίες σχετικά με τη διαχείριση ή την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς ή αν επιθυμείτε να τροποποιήσετε ή να εξασκήσετε οποιαδήποτε από τα δικαιώματά σας, σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@rmi.gr .

Κράτηση 

Περιπτέρου